Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:
♦ Jūsų asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų;
♦ Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
♦ Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
♦ Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
♦ Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas
 
Jūs turite šias teises:
♦ Teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
♦ Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.
♦ Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.
♦ Teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis.
♦ Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų.
♦ Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats(pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).
 
 
 
 
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content