Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

PRIĖMIMAS Į DARBĄ

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti.
 
1. Pareigybės lygis – A2.
2. Darbo krūvis – 1 etatas.
3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai).
4. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 ir vėlesniais jo pakeitimais. 
5. Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.
6. Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
6.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygintas išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
6.2. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymą;
6.4. būti įgijus kompetenciją, numatytą mokytojų kompiuterinio raštingumo programose;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Privalumai – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, įgyta kvalifikacinė kategorija, projektinio darbo patirtis.
7. Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
8. Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:
8.1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
8.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
8.4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
8.5. gyvenimo aprašymas (CV).
Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitas darbo patirtis įrodančius dokumentus.
9. Dokumentų priėmimas:
9.1. pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu paštu šiuo adresu: Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus arba elektroniniu paštu ld@saulute.alytus.lm.lt su nuoroda: dėl laisvos logopedo darbo vietos;
9.2. dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val. Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete;
9.3. dokumentų priėmimo pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 27 d.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 29 d.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valentina Barysaitė, tel. (8 315) 72 960.