Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Mokestis už darželį

 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d.
sprendimu  Nr. T-199
(Alytaus miesto savivaldybės tarybos
Nr. T-138 redakcija)
 
 
MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLĖS
 
1. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:
1.1. dėl vaiko ligos (pateikus gydytojo pažymą);
1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą (prašymai pateikiami iki gegužės 1 d.), kuriame nurodomas laikotarpis, kada vaikas nelankys lopšelių-darželių ar mokyklų-darželių (netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.);
1.3. tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, yra laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį ar Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 20 darbo dienų per metus) ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą;
1.4. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra žemesnė nei – 20 °C;
1.5. dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų aplinkybių ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį, tačiau būtina informuoti prieš dieną; neinformavus nuostata netaikoma (netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams);
1.6. tėvams, dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką, pristačius darbdavio pateisinamą dokumentą (netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams);
1.7. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams atostogų metu (pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką).
2. Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu atleidžiami:
2.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Socialinės paramos skyriaus);
2.2. vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);
2.3. vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas) viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);
2.4. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas;
2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą) – atleidžiami 100 proc. nuo mokesčio.
3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpas už globojamus vaikus):
3.1. šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš mokymosi įstaigų);
3.2. vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį lanko du vaikai iš tos pačios šeimos;
3.3. vaikams, kurių tėvas ar motina atlieka privalomąją karo tarnybą.
4. Išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbtos epidemijos ir kitų nenumatytų aplinkybių), lopšelio-darželio, mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali rekomenduoti direktoriui įsakymu atleisti vaikus nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą.
5. Proporcingai galima mažinti mokestį už vaiko maitinimą, kai tėvų prašymu atsisakoma pusryčių arba vakarienės.
6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į lopšelį-darželį, mokyklą-darželį, o vėliau – pagal aplinkybes, numatytas šių taisyklių 1–4 punktuose. Mokestis nustatomas nuo to mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas.
7. Tėvams, pageidaujantiems, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasaros laikotarpiu, mokestis taikomas bendra tvarka.
8. Tėvai privalo, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, informuoti lopšelių-darželių ar mokyklų-darželių direktorius.
9. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ar darželiuose-mokyklose, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Lopšelių-darželių ar mokyklų-darželių direktoriai atsako už tai, kad tėvai mokestį mokėtų kiekvieną mėnesį be įsiskolinimo. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, lopšelio-darželio ar mokyklos-darželio direktorius turi teisę jį išsireikalauti įstatymų nustatyta tvarka.
___________________