Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Vaiko priėmimas į įstaigą

1. Grupės formuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios – rugsėjo 1 d., esant  laisvų vietų grupės gali būti formuojamos (papildomos) visus metus. Grupes formuoja lopšelio-darželio direktorius.
 
2. Vietų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
 
3. Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų:
3.1. lopšelio grupė nuo 1,5 iki 3 metų;
3.2. darželio grupės: jaunesniojo amžiaus nuo 3 iki 4 metų, viduriniojo amžiaus  nuo 4 iki 5 metų ir  vyresniojo amžiaus nuo 5 iki 6 metų;
3.3. priešmokyklinės grupės nuo 6 (5) iki 7 metų; 
3.4. specialiojo ugdymo grupė  nuo 3 iki 6 m.. Į specialiojo ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems nustatyti žymūs ar vidutiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.
 
4. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų)  pageidavimu gali būti teikiamas ir anksčiau, jeigu vaiko branda tokiam ugdymui pakankama, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Vaiko brandą tėvų (globėjų)  prašymu įvertina Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Tarnybos specialistams įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą nėra teikiamas.
 
5.  Į specialiąją grupę vaikai priimami pateikus Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.
 
6. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 
7. Prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį registre, kuriame priėmus vaiką fiksuojama jo prašymo priėmimo data.
 
8. Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale ugdymo sutartimi. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

9. Abu sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio-darželio direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka įstaigoje.
 
10. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 
11. Vaikai iš  sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir  išregistruojami iš Mokinių registro, gavus vaiko tėvų (globėjų) prašymą nutraukti ugdymo sutartį.
 
12. Vaikas iš sąrašų išbraukiamas direktoriaus įsakymu ir išregistruojami iš Mokinių registro, jei be pateisinamos priežasties vieną mėnesį nelankė ugdymo įstaigos.