Menu Close

Tikslai ir uždaviniai

2016-2017 MOKSLO METAI
 
PRIORITETINĖS KRYPTYS
 
1. Mokymo kokybės gerinimas, ugdymo(si) aplinkos modernizavimas.
2. Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas.
3. Bendruomeniškumo, tautiškumo ir etninės kultūros, pilietiškumo ugdymas.
 
1. TIKSLAS. Gerinti ugdymo (si) paslaugų kokybę.
1. Uždavinys. Profesionaliai ir kūrybiškai organizuoti ugdomąjį procesą, skatinti ugdytinio asmenybės raidą ir ugdymo(si) pasiekimų pažangą.
2. Uždavinys. Sudaryti  sąlygas  vaikui perimti liaudies tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį, pagal amžių įvairiais ir priimtinesniais būdais ir priemonėmis.
3. Uždavinys. Plėtoti pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimąsi, vykdyti pedagoginės patirties sklaidą.
4. Uždavinys. Integruoti informacines technologijas į ugdymo(si) procesą.
5. Uždavinys. Turtinti techninę materialinę lopšelio-darželio bazę.
6. Uždavinys. Sudaryti sąlygas veiksmingam įstaigos funkcionavimui, užtikrinti veiksmingą materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą lopšelio-darželio strateginio plano bei metų plano tikslų įgyvendinimui.
 
2. TIKSLAS. Sudaryti palankias sąlygas vaikų sveikatinimui.
1. Uždavinys. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti adaptuotis naujoje ugdymo(si) aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, tobulinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą.
2. Uždavinys. Plėtoti pagalbą specialiųjų poreikių ir socialinės rizikos grupės vaikų ugdymui.
3. Uždavinys. Stiprinti pedagogų ir tėvų gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių bei laiduoti palankias jiems ugdymo(si) sąlygas.
 
3. TIKSLAS. Tobulinti bendruomenės narių santykius.
1. Uždavinys. Skatinti ir palaikyti pedagogų, tėvų (globėjų) ir kitų bendruomenės narių iniciatyvumą, glaudų tarpusavio bendradarbiavimą bei veiksmingą socialinę partnerystę.
2. Uždavinys. Plėsti socialinių partnerių tinklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content