Menu Close

Mokestis už darželį

 

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. T-64

 

MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TVARKOS APRAŠAS
 
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių (toliau – ikimokyklinio ugdymo mokyklos) mokesčio dydžio nustatymo ir mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvai) mokesčio dydžio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms nustatymą, mokesčio lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų taikyti lengvatas tvarką.
2. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – mokestis) susideda iš:
2.1. mokesčio už maitinimą;
2.2. fiksuoto mėnesinio mokesčio.
3. Fiksuotas mėnesinis mokestis skirstomas:
3.1. 50 procentų – edukacinei aplinkai gerinti (baldams, ugdymo priemonėms, spaudiniams, žaislams, kanceliarinėms prekėms ir kt.);
3.2. 50 procentų – aplinkai išlaikyti (komunalinėms paslaugoms, ryšių, ilgalaikio turto remontui ir kt.).
 
II SKYRIUS
MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS
 
4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka 15,0 Eur dydžio fiksuotą mėnesinį mokestį.
(2022 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-203).
5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka nustatytą maitinimo mokestį:
5.1. ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams (iki 3 metų) už kiekvieną dieną 3,10 Eur;
5.2. ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams (nuo 3 iki 7 metų) už kiekvieną dieną 3,40 Eur.;
5.3. priešmokyklinio grupių vaikams (nuo 6 iki 7 metų) už kiekvieną dieną 2,04 Eur ugdymo proceso metu, o pasibaigus ugdymo procesui – 3,40 Eur už kiekvieną dieną.  (2022 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-203 redakcija)
6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka nustatytą mokestį ūkio išlaidoms padengti (galioja iki 2020 m. birželio 30 d.):
6.1. ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams (iki 3 metų) už kiekvieną dieną 0,33 Eur;
6.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams (nuo 3 iki 7 metų) už kiekvieną dieną 0,38 Eur.
 
III SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
 
7. Mokestis už maitinimą ir 6 punkte nustatytas mokestis ūkio išlaidoms padengti neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas.
7.1 Fiksuotas mėnesinis mokestis nemokamas arba mažinamas proporcingai lankytų dienų skaičiui, kai vaikas nelanko ugdymo įstaigos valstybės ir (ar) savivaldybės teritorijoje ar ugdymo įstaigoje paskalbto karantino metu.
2020 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-388 redakcija.
8. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą, nuo 6 punkte nustatyto mokesčio ūkio išlaidoms padengti ir mėnesinio fiksuoto mokesčio ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiami:
8.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paskirtą socialinę pašalpą ir vaikai, esantys šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir kurioms Socialinės paramos skyrius skyrė socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugą (pateikus Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą). Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą pristatoma kas trys mėnesiai;
8.2. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą);
8.3  vaikai, kurių tėvai pateikė prašymus nelankyti ikimokyklinio ugdymo mokyklos vasaros (birželio, liepos rugpjūčio) mėnesiais. Tėvai turi pateikti rašytinį prašymą iki einamųjų metų balandžio 30 d. ir nurodyti, kad vaikas nelankys ikimokyklinio ugdymo mokyklos nei vienos dienos visą prašyme nurodytą mėnesį.
9. Nuo mokesčio už visos dienos vaikų maitinimą atleidžiami priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas, įvertinus šeimos pajamos.
2020 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimo Nr. T-295 redakcija
10. Mokestis už vaikų maitinimą ir fiksuotas mėnesinis mokestis mažinamas 50 %:
10.1. šeimoms, auginančioms 3 ir daugoiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pristatčius vaikų gimimo liudijimų kopias ir pžaymas iš mokymosi įstaigų);
10.2. šeimoms, kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus Alytaus miesto savivakdybėje deklaruotus vaikus.
2020 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimo Nr. T-272 redakcija
11. Išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl šeimos nario mirties, gaisro, stichinės nelaimės ir kitų nenumatytų šeimyninių aplinkybių), ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorius įsakymu gali atleisti vaikus nuo mokesčio.
12. Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu gauti lengvatą priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią lengvatos teisę – bet kuriuo metu. Pateikus prašymą lengvatos taikomos nuo kito mėnesio pirmos dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas (išskyrus Socialinio paramos skyriaus pažymą apie paskirtą socialinę pašalpą už praėjusį mėnesį).
13. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
 
IV SKYRIUS
MOKESČIO MOKĖJIMAS
 
14. Mokestis skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokamas iki mėnesio 24 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.
15. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimo pervedimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą ir pateiktą apskaitos dokumentą (kvitą).
16. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties  tėvai mokesčio nesumoka daugiau kaip du mėnesius, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą tokį sprendimą priimti raštu įspėjo vaiko tėvus.
17. Mokesčio skolos iš tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________

 

 

 

error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content