Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

♦ Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

♦ Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 
♦ Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. (Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo”).
 
♦ Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo ugdymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija.
 
♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
 
♦ Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.
 
♦ Minimali programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų.
 
♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.
 
♦ Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ patvirtintas priešmokyklinio ugdymo modelis – 10.30 val. per dieną.
 
♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015.
 
♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir logopedas
 
♦ Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Kitą dalį (16 val. per savaitę) finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis.
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content