Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Informacija apie vaiko ligos pateisinimą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F094/a).” Informuojame, kad gydytojai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. neišduoda pažymų, pateisinančių vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl pateisinimą patvirtinantis dokumentas – tėvų užpildyta pažyma, kuria vadovaujantis, bus pateisintos dienos, kai vaikas nelankė ugdymo įstaigos, nes sirgo. Vadovaujantis teisės aktais, kiekviena švietimo įstaiga turi pasitvirtinti tvarką ir nusistatyti praleidimą dėl ligos pateisinančius dokumentus ir jų pateikimo būdus. (Alytaus lopšelio-darželio "Saulutė" ugdytinių praleistų dienų dėl ligos pateisinimo ir pagrindimo tvarka). Linkime sklandaus bendradarbiavimo su grupės pedagogais, aiškios komunikacijos ir konstruktyvaus požiūrio į permainas.